Tāpura Rahi nō te fa’anahora’a fenua : Tei roto te fa'anahora'a fenua nō Puna'auia i tō 'oe rima !

Tē fa’aineine nei o Puna’auia i tē ha’amaita’i i tā na Tāpura Rahi nō te fa’anahora’a fenua (PGA) ‘e te nūna’a ato’a !

Tē hina’aro nei o Tāvana ‘ia pāhono teie parau i te mau tīa’ira’a a te mau anotupu nō Puna’auia, nō tē patu ‘āmui ia ananahi.

Te noho nei ‘oe i Puna’auia ? Te rave nei ‘oe i te ‘ohipa i Puna’auia ? ‘Ua ‘ite maita’i ïa ‘oe i te ‘oire !

‘A tauturu mai ‘ia ‘ite mātou e aha tā ‘oe e au nei i Puna’auia ‘e, e aha tā ‘oe e hina’aro e ha’amaita’i, e aha tā‘oe e ora nei ‘e tē ‘ite nei i te ‘oire …

E fa’ati’a te reira ‘ia ‘ite mātou e aha te mea faufa’a nō tātou pā’ato’a.

‘A fa’aō mai i roto i teie nei fa’anahora’a nā roto i te hōro’ara’a mai i tō ‘oe hi’ora’a ‘e tō ‘oe mana’o

Te tuha’a mātāmua nō te hōro’a i tō ‘oe mana’o nō te tauira’a nō ananahi nō tō ‘oe ‘oire : te ‘api uiuira’a :

E nehenehe tā ‘oe e pāhono i te mau uira’a ato’a (hope te au !) ‘e aore rā, e mā’iti e pāhono i te mau uira’a noa e tumu parau faufa’a a’e nō ‘oe.